} $(window).on("scroll touchmove", function() { $("#cc-cookies").css({"position": "relative"}, $(document).scrollTop() > 32); }); Provincia di Oristano | “Gente chi agiuat a àtera gente”. Sa Prociv Arci de Aristanis chircat àteros voluntàrios
Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

“Gente chi agiuat a àtera gente”. Sa Prociv Arci de Aristanis chircat àteros voluntàrios

03/01/2023  - 

“Gente chi agiuat a àtera gente”. Cun custu islogan, sa Prociv Arci de Aristanis ponet in movimentu  sa campagna de adesiones 2023, chirchende voluntàrios noos chi tèngiant gana de si impignare e de agiuare a sos àteros.

Ocannu sa cramada est finas pro sos prus giòvanos, chi sunt invitados a s’aunire a s’assòtziu chi agiuat sa gente e s’impignat finas a amparare su territòriu, dende su contributu umanu e tècnicu suo a costàgios de sa Protetzione tzivile.

Sa caraterìstica printzipale est sa gana de fàghere, ca cussa de su voluntàriu no est “ebbia una divisa de si pònnere – ammentat Raffaele Erbì, presidente de sa Prociv Arci de Aristanis – ma un’impignu e un’investimentu subra sa vida de onniunu e, pro parte nostra, in cursos de formatzione e in atividades”.

“In custu momentu s’assòtziu est formadu dae 65 sòtzios – ispiegat Erbì -. No est pagu, si contamus chi amus comintzadu in su mese de ghennàrgiu de su 2019 cun 9 sòtzios ebbia, totu gente chi beniat dae esperièntzias passadas in su mundu de su voluntariadu e de sa Protetzione tzivile”.

“In custos annos nos semus impignados in paritzas atividades, – narat su presidente – dae sa formatzione / informatzione cun Io non rischio, a s’agiudu dadu in s’undamentu de Bitzi, a sos servìtzios a sa gente in tempus de pandemia. Nos ant impignadu finas sos cursos destinados a formare sos voluntàrios: cursos Blsd e Haccp, cursos in contu de seguresa e arriscos in su traballu, cursos pro s’impreu de machinàrios operadores, cursos de ràdiu comunicatzione. Amus finas partetzipadu a paritzas esertzitatziones a livellu regionale, duas o tres a s’annu, cun su coordinamentu de Prociv Arci Sardigna”.

“Sa chi damus – agiunghet semper su presidente Erbì – est una formatzione sighida, non nos firmamus mai, e pro custu pedimus seriedade e impignu a chie cheret intrare in Prociv Arci, pròpiu ca faghimus un’investimentu mannu subra de sos voluntàrios noos, pro los formare”.

“Pro su 2023 – finit Raffaele Erbì – amus istudiadu una campagna noa contra de sos fogos: est unu progetu unu pagu prus articuladu de sos àteros ca at a durare 6 meses e bi cheret presèntzia costante de 2 o 3 voluntàrios onni die. Sa punna est de formare un’iscuadra de 10 persones e nos auguramus de bi resurtare. Cun s’annu nou, sa Regione nos diat dèvere agiuare in custa formatzione pro mesu de cursos noos in programma, e nd’amus a dare nova cantu primu”.

Chie si cheret acurtziare a su mundu de su voluntariadu podet cuntatare sa Prociv Arci de Aristanis telefonende a su nùmeru 389-2175748, mandende una mail a s’indiritzu de posta eletrònica procivarcioristano@gmail.com o intrende in su situ de s’assòtziu (http://www.procivarcioristano.it/?fbclid=IwAR2lEWVNKUjPJOtytJVt3Ps_DVKC3Jq4XfluhMZqWrj5qZHX18Db-hIWt1k) o in sa pàgina Facebook sua (https://www.facebook.com/procivarcioristano).

(GF.P.)