} $(window).on("scroll touchmove", function() { $("#cc-cookies").css({"position": "relative"}, $(document).scrollTop() > 32); }); Provincia di Oristano | In sas iscolas de Aristanis una targa pro fàghere connòschere su nùmeru anti violèntzia 1522
Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

In sas iscolas de Aristanis una targa pro fàghere connòschere su nùmeru anti violèntzia 1522

03/02/2023  - 

Ponende sa prima targa de tzeràmica in su Tzentru provintziale pro s’istrutzione de sa gente manna in carrera Carducci incomintzat su progetu postu in òpera dae s’Assessoradu a sas atividades produtivas de su Comune de Aristanis pro fàghere connòschere su nùmeru gratùitu 1522 contra de sa violèntzia.

“Cun s’agiudu de sos artesanos amus realizadu una bintina de targas de tzeràmica chi amus regaladu a sas iscolas, e chi serbint a fàghere connòschere su nùmeru birde 1522 contra de sa violèntzia” ispiegat s’assessora Rossana Fozzi.

Su progetu “Neanche con un dito!” l’aiant presentadu su 25 de santandria, in sa Die internatzionale contra de sa violèntzia a sas fèminas, e est andadu a in antis cun sa cunsigna de totu sas targas a sos dirigentes iscolàsticos.

Sa prima targa l’ant positzionada in sas dies coladas. L’ant mustrada sa dirigente Carmensita Feltrin e s’assessora Rossana Fozzi in presèntzia de sos istudiantes, de sos dotzentes e de su personale iscolàsticu in servìtziu in s’iscola.

“Sas targas cherent èssere unu canale pro fàghere connòschere su messàgiu chi amus dadu su 25 de santandria cun sas manifestatziones propostas dae su Comune contra de sa violèntzia – at naradu s’assessora Fozzi -. Est unu puntu de riferimentu pro chie tenet bisòngiu de agiudu, una manera pro fàghere a connòschere su nùmeru gratùitu 1522 chi bortas meda at agiuadu sas fèminas chi nde teniant bisòngiu. Isperamus chi non bisonget mai a niunu, ma, a dolu mannu, l’ischimus chi custa peste est semper presente e est importante chi s’iscat chi si podet contare subra de un’agiudu operativu 24 oras a sa die, cun operadoras cumpetentes prontas a retzire onni pedida chi benit dae sas vìtimas de violèntzia e de stalking”.

(GF.P.)