} $(window).on("scroll touchmove", function() { $("#cc-cookies").css({"position": "relative"}, $(document).scrollTop() > 32); }); Provincia di Oristano | Sanidade – Est movende s’arruolamentu de dotores in sas biddas chi nde sunt privas
Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

Sanidade – Est movende s’arruolamentu de dotores in sas biddas chi nde sunt privas

24/02/2023  - 

Su 16 de freàrgiu su Buras at publicadu sos àmbitos territoriales in ue in s’annualidade 2022 mancaiat s’assistèntzia primària, e sa Asl de Aristanis, cun unu comunicadu publicadu in su situ istitutzionale, at dadu a ischire chi est movende s’arruolamentu de sos dotores.

Podent presentare domanda sas categorias chi sighint:

  • dotores chi tenent incàrrigu de assistèntzia primària a tempus indeterminadu (lu podent fàghere ebbia pro trasferimentu);
  • dotores chi sunt giai in graduatòria;
  • dotores chi tenent tìtulu de formatzione ispetzìfica in meighina generale a pustis de sa data de iscadèntzia de sa presentatzione de sa domanda pro intrare in graduatòria regionale;
  • dotores iscritos a su cursu de formatzione in meighina generale.

Chie est interessadu devet mandare domanda (dae sa pec personale sua) intro de mesanote de s’8 de martzu a s’indiritzu incarichimedicinagenerale@pec.aressardegna.it impreende ebbia sa modulìstica chi agatat in su situ sito www.regionesardegna.it.

(GF.P.)