} $(window).on("scroll touchmove", function() { $("#cc-cookies").css({"position": "relative"}, $(document).scrollTop() > 32); }); Provincia di Oristano | Cursu de alfabetizatzione e de grammàtica de sa limba sarda.
Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

Cursu de alfabetizatzione e de grammàtica de sa limba sarda.

15/09/2022  - 

Sa Provìntzia de Aristanis, a intro de su progetu Su sardu: limba bia finantziadu dae sa Presidèntzia de su Consìgiu de is Ministros e dae sa Regione Autònoma de Sardigna gràtzias a sa L. 482/1999 e a sa L.R. 22/2018 pro s’annu 2021, cuncordat unu cursu de alfabetizatzione e de fungudamentu grammaticale in limba sarda. S’iscritzione a su cursu est gratis e est aberta a totu is tzitadinos interessados, a is maistros de iscola e professores, a is cummertziantes, a is artesanos, a su personale dipendente de sa Provìntzia e de is Comunes, a totu cussos chi impreant giai (o chi cherent impreare) su sardu ònnia die in is fainas issoro. Su cursu at a tènnere una dura de 30 oras, chi s’ant a isboligare intra de is meses de santugaine e santandria de su 2022. Su cursu s’at a fàghere cun presèntzia fìsica de is dischentes, cun possibilidade però, pro chie cheret, de ddu pòdere sighire dae domo etotu, in lìnia.

Regordamus chi, pro ddu pòdere incarrerare, si ddoe depent iscrìere a su mancus 20 persones, cun s’impignu de sighire su cursu pro a su mancus 21 de sas 30 oras prevìdidas. A s’agabbu de su cursu ddoe at a àere un’esàmene e sa Provìntzia at a dare s’atestadu de frecuèntzia a is dischentes.

S’iscritzione bolet fata a intro de sàbadu 15 de santugaine de su 2022, compilende su mòdulu alliongiadu e mandende∙ddu a s’indiritzu de posta eletrònica limbasarda@provincia.or.it o cunsinnende∙ddu a manu in oràriu de ufìtziu a s’Isportellu linguìsticu, chi s’agatat in su Palàtziu de sa Provìntzia in Aristanis in bia Enrico Carboni.

Pro informos faghet a iscrìere a s’indiritzu limbasarda@provincia.or.it o a telefonare a su nùmeru 349/6025986.