Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

Festa de Beranu in Turremanna

21/04/2022  - 

Dae su 23 a su 25 de abrile in Turremanna s’at a fàghere sa Festa de Beranu, organizada dae s’Assessoradu a su Turismu de su Comune de Aristanis, sa Pro Loco, s’assòtziu culturale Eleonora e su tzentru cummertziale Naturale de Turremanna.

S’isetu de su sìndigu Andrea Lutzu est chi cun custa manifestatzione si potzat abbaidare a s’istiu cun prus isperàntzia.“A pustis de duos annos de pandemia chi at firmadu totu sas atividades, como paret chi si potzat abbaidare a s’istiu cun prus isperàntzia – narat su sìndigu - Cun custa manifestatzione isperamus de torrare a aviare sas atividades e chi siat de bonu augùriu pro sos meses chi benint”.

“Sa parte prus importante de sa Festa at a èssere s’arramadura fata dae s’assòtziu Infioratori Santa Maria de Gùspini. Impreende sale coloradu ant a fàghere ses cuadros chi ammentant su beranu e, cun sa matessi tècnica, unu cuadru de 30 metros in pratza de sa Turre, cun unu disignu chi ammentat a Aristanis e su beranu”.

“Sa Festa de beranu at a comintzare sàbadu 23 de abrile a sas 10  cun sa mustra-mercadu de prantas e frores, artesanadu e produtos enogastronòmicos. – sighit Marcella Sotgiu, assessore a sas Atividades produtivas – Pro sos operadores cummertziales e pro sos artesanos at a èssere un’ocasione importante pro torrare a comintzare”.

Programma de sa manifestatzione:

Sàbadu 23 de abrile:

h 10,00 abertura de sa mustra-mercadu e comintzu de s’arramadura;

h 15,30-17,00 laboratòriu “Sole, sale, colores” pro pitzinnos e mannos in pratza de sa Turre. Su laboratòriu est a cura de sos voluntàrios de s’assòtziu culturale Eleonora;

h 15,00-20,00 in pratza de sa Turre comintzat su cuncursu “Pinta su beranu – Disegna la primavera” pro pitzinnos finas a sos 10 annos.

Domìniga 24 de abrile:

h 10,00 abertura de sa mustra-mercadu e de s’arramadura;

h 10,00-20,00 in pratza de sa Turre su cuncursu “Pinta su beranu – Disegna la primavera” e sa “Caccia al tesoro sostenibile”.

Lunis 25 de abrile:

h 10,00 abertura de sa mustra-mercadu e de s’arramadura;

h 11,30-12,30 Bubble Experience, giogu de bobollicas de sabone;

h15,00-17,00 Minnie e Topolino faghent sas fotografias cun sos pitzinnos;

h 16,00-17,00 ispetàculu de giocoleria e fogu curada dae Sara Deriu titolare de SDG Animazione;

h 18,00 premiatzione de su cuncursu “Pinta su beranu – Disegna la primavera”;

h 20,00 finit sa manifestatzione.

Pro sos operadores cummertziales e sos artesanos interessados, b’at ancora 23 postatziones 3x3 pro totu sos tipos de produtos foras siat su mandigare. Pro informatziones si podet telefonare a su nùmeru 3515050128 (assòtziu culturale Eleonora).

(GF.P.)