Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

Fondazione Oristano – Prorogadu a su 30 de maju su cuncursu “Sartiglia Comics”

29/04/2022  - 

Est prorogada a su 30 de maju s’iscadèntzia pro partetzipare a su cuncursu “Sartiglia Comics” dedicadu a sas tauleddas pintadas.

Su cuncursu est organizadu dae sa Fondazione Oristano paris cun s’Acadèmia de Arte de Casteddu.

Chie bi partètzipat devet fàghere unu contu curtzu a fumetos in 4 tàulas, a colores o in biancu-nieddu, chi tèngiat sa Sartìglia comente tema (sa cursa, un’avenimentu connotu o istòricu o cale si siat cosa chi pertochet sa manifestatzione). Non b’at lìmites in contu de creatzione de s’istòria e sèberu de su tràgiu e de sa tècnica.

A su cuncursu bi podent partetzipare totu sos fumetistas chi tèngiant nessi 14 annos. De sos traballos chi ant a imbàtere si nd’at a seletzionare 10 pro los pònnere in una publicatzione de sa Fondazione Oristano in su 2023. Su prèmiu pro su binchidore est unu cuntratu editoriale cun sa Domo imprentadora Camena e sa publicatzione de sa graphic novel cumpleta (40 tàulas) chi at a èssere distribuida in totu su territòriu natzionale.

Sos traballos devent imbàtere intro de sa mesanote de su 30 de maju 2022. Pro intrare in sa pre-seletzione sas òperas cherent mandadas in formadu JPEG a risolutzione arta (300 dpi) a s’indiritzu e-mail editor@edizionicamena.com. Sas 10 òperas seberadas cherent mandadas in originale a s’indiritzu “Accademia d’Arte di Cagliari srl – Piazzale Lazzaretto 1 – 09126 Cagliari”, posta eletrònica info@accademiadartedicagliari.com.

In su situ de Fondazione Oristano b’est su regulamentu pro partetzipare a su cuncursu. Pro tènnere prus informatziones si podet telefonare a su nùmeru 0783-303159 o iscrìere una mail a emozionidisartiglia@fondazioneoristano.it.

(GF.P.)