Logo della Provincia di Oristano

Provincia di Oristano - sito web ufficiale

TORRA ABERTA S'ISTRADA S.P. 71

11/01/2022  - 

Sa S.P. 71, a pustis de àere fatu sos traballos pro torrare a nou su pianu de s’istrada in su tretu de su km. 5+150, est torra aberta a su tràficu, a sensu ùnicu alternadu cun velotzidade limitada a 30 km a s’ora.

S'impresa apaltadora at a pònnere sa signalètica de sensu ùnicu alternadu reguladu a bista.

A s’agabbu de sos traballos, a pustis de àere postu sos guard-rail e fatu su panimentu de bitume, su tràficu at a torrare normale e sos mezos ant a pòdere passare in s’istrada in ambas sas diretziones de màrtzia.

 (MM)